Házhozszállítás

Szállítási idő: 90 perc
 

RENDELÉS

20/331-8181

A www.pizzaterasz.hu webáruházzal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató

1.Bevezetés
A NORD-UNG Kft. (3534 Miskolc, Móricz Zs. u. 17., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint
adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési
Tájékoztató informálja a www.pizzaterasz.hu webáruház Megrendelőit a személyes adatok kezelésének
rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelők megismerjék a Pizza Terasz adatkezelési - feldolgozási
eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét.
A NORD-UNG Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan
elérhetők a https://www.pizzaterasz.hu/index.php?do=jogi-nyilatkozat címen. A NORD-UNG Kft.
fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az
esetlegesen megváltoztatott tájékoztatót a https://www.pizzaterasz.hu/index.php?do=jogi-nyilatkozat
címen teszi közzé. Megrendelők elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra is
használják a www.pizzaterasz.hu webáruházat a módosítás időpontjában vagy azután. Azáltal, hogy
Megrendelő igénybe veszi a www.pizzaterasz.hu webáruház szolgáltatásait, jóváhagyólag elfogadja a
www.pizzaterasz.hu információszerzési és - használati gyakorlatát a www.pizzaterasz.hu webáruház adott
időpontban hatályban lévő Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően.
Amennyiben kérdésed, észrevételed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, itt
(info@pizzaterasz.hu) várjuk leveled. A NORD-UNG Kft. elkötelezett Megrendelői és Partnerei
személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Megrendelői információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. A NORD-UNG Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A
NORD-UNG Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:


2. A www.pizzaterasz.hu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató
A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a www.pizzaterasz.hu webáruházba
regisztráló Megrendelő regisztrációjával kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a
NORD-UNG Kft. rendelések teljesítésével és szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje, és a
megrendelés teljesítésében közvetlenül résztvevő - a Pizza Terasz egységet üzemeltető - vállalkozás
munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére, a megrendelés teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében
átadja (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár). NORD-UNG Kft. kijelenti,
hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi
adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel
Megrendelői - a regisztrációval kifejezett, önkéntes hozzájárulásával adott - előzetes jóváhagyása alapján.
A Megrendelők személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a
megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek. Az adatkezelés jogalapját az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a)
pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a nyilatkozatát, addig kezeljük az adatait, de
kizárólag csak a Pizza Terasz egységektől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége,
a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás,
panaszkezelés, és a célzottabb kiszolgálás érdekében.
A Megrendelők adatait az „egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”,
Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva
tároljuk. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben adatait szeretné törölni, akkor az
adatkezelőhöz el kell juttatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről.
NORD-UNG Kft. a www.pizzaterasz.hu domain név alatti honlap üzemeltetőjeként elektronikus
hírlevéllel tájékoztatást küld a Pizza Terasz egységek ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben

Megrendelők regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A megrendeléshez történő első
regisztrálás alkalmával NORD-UNG Kft. választható lehetőséget kínál Megrendelőinek arra, hogy
igényük esetén elektronikus üzenet formájában hírlevél megküldését kérjék. Tekintettel arra, hogy a
regisztráció során az adatok megadásánál Megrendelőknek külön meg kell jelölni, hogy szeretnének
elektronikus hírlevelet kapni, ezt a szolgáltatást csak Megrendelői kifejezett kérése, és jóváhagyása
alapján teszi. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére minden hírlevél alsó részén lehetőséget
biztosítunk, ezt a "Leiratkozás a hírlevélről" linkre kattintva lehet elvégezni.


3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A NORD-UNG Kft. a www.pizzaterasz.hu webáruház működtetésével kapcsolatos tevékenységének
adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy
körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a NORD-UNG Kft.
részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az az adatközlő
felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A NORD-UNG Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
ˇ 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
ˇ 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
ˇ 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
ˇ 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
ˇ 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.);
ˇ 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
ˇ 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
ˇ 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
ˇ 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);
ˇ 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (SzVMt.);
ˇ 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.),
ˇ 2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
ˇ Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28.
Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény

Webáruházi adatkezelések
3.1. Megrendelői adatok
Az adatkezelés célja: a Pizza Terasz egységektől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők

nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a
megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás,
panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a
megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.
Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció
adatait a www.pizzaterasz.hu webáruház elektronikus fizetési platformját működtető Barion Payment Zrt.
(1117 Budapest, Infopark sétány 1.), valamint az adott bankkártyát, vagy az elektronikus SZÉP kártyát
kibocsátó bank kezeli.
Adattovábbítás:
- a Megrendelő szállítási címére megrendelést teljesítő Pizza Terasz egységet működtető
vállalkozáshoz, annak azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás
teljesítésében közvetlenül részt vesznek (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító
pizzafutár)
- bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, kosár tartalma, a tranzakció összege, dátuma,
időpontja az Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) felé,
- elektronikus SZÉP kártyával történő fizetés esetén az elektronikus SZÉP kártyát kibocsátó bank
felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatfeldolgozás folyamata: elektronikus úton, a Hunet Kft. rendszerében történik.
3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése
Az adatkezelés célja: a Pizza Terasz egységek által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő
minőségi kifogások, panaszok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási címe, a megrendelt
termékek megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a
megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.
Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben
elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7)
bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.
3.3. A www.pizzaterasz.hu szerver naplózása
A www.pizzaterasz.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza Megrendelő
rendeléseit, profiljának módosítását.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a
személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont
Az adatkezelés időtartama: négy hét.
Adatfeldolgozók: Hunet Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 1145 Budapest, Varsó u. 31,
online tárhely biztosítása, webáruház technikai feltételeinek biztosítása
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A www.pizzaterasz.hu portál kódja a NORD-UNG Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett,
külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató
szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét,
hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó

böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A NORD-
UNG Kft. természetesen nem felelős ezen weboldalak tulajdonosainak és működtetőinek adatvédelmi

szabályzatáért. Felhívjuk a figyelmet, hogy fontos elolvasni minden olyan weboldalnak az adatvédelmi
szabályzatát, amely személyes adatok megadását kéri. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre
fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével
akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe,
valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb
(pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a
felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához,
valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező
partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat
más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból
gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.
Cookie-k: A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé
irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik
tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket
sütifájloknak nevezik). Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van
összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált
felhasználóinak azonosítására, bevásárlókosár nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére
használják.
A www.pizzaterasz.hu webáruház üzemeltetője gondoskodik a biztonságról, a webhelyünkön megadott
adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb
technológiáknak megfelelően.
4. Webáruház adatai:
A www.pizzaterasz.hu webáruház üzemeltetője a NORD-UNG Kft.
Székhely: 3534 Miskolc, Móricz Zs. u. 17.
Telephely: 3534 Miskolc, Nagy Lajos király u. 27.
Adószám: 10741320-2-05
Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Ügyfélszolgálat:
telefonon: az adott étterem telefonszámán
e-mail: info@pizzaterasz.hu
5. Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatás kérhető a NORD-UNG Kft., valamint az adatfeldolgozók által kezelt, illetve feldolgozott
személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek
tekintetében NORD-UNG Kft. a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon
belül rendelkezésre bocsátja.
Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása, a NORD-UNG Kft.
elérhetőségeinek valamelyikén, vagy akár ezen az email címen (info@pizzaterasz.hu) keresztül is. A
törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem
lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján
szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.
Törlési kérés esetén a rendszerben zárolásra kerülhetnek az adatok, abban az esetben, ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a zárolni kívánt adatok gazdájának jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést küldünk, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel jogos érdeket nem sért.
Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatást nyújtunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát
megállapítjuk, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is - megszüntetjük, és az adatokat
zároljuk.
Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.
A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c),
- továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából
nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.